• Kyselytutkimus suvaitsevaisuudesta
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kyselytutkimus suvaitsevaisuudesta

Oululaisten nuorten asenteet vähemmistöjä kohtaan    

Tutkimukseen osallistui 107 kaavakkeen täyttänyttä nuorta oululaista. Vastaajien ikä oli keskimäärin 19,5 vuotta, ikä vaihteli välillä 16,9 - 24,3. Vastaajista 53,3% oli miehä ja 46,7% naisia.

Vastaajista 60,2% oli käynyt ulkomailla 6-10 kertaa, 0-5 ulkomaanmatkaa tehneitä oli 13%. Yli 10 ulkomaanmatkaa tehneitä oli 37,8%, mikä voidaan katsoa melko suureksi luvuksi. Tulee kuitenkin huomata, että käsite "ulkomaanmatka" voidaan tulkita subjektiivisesti; onko "rasvareissu" Ruotsiin ulkomaanmatka? Ulkomaanmatkojen määrällä ei ollut huomattavaa vaikutusta vastauksiin, vaan erilaiset vastaukset jakautuivat tasaisesti matkojen määrästä riippumatta.

Kukaan kyselyyn vastanneista ei ilmoittanut pakolaisen, turvapaikanhakijan, maahanmuuttajan, romanin tai ruotsinsuomalaisen olevan tuntematon, joskin useat vastaajat eivät ole koskaan nähneet saamelaista "ilmielävänä". Vain 0,8% vastanneista ilmoitti, että em. vähemmistöryhmien edustaja olisi hyvä ystävä, vaikka tuttavana olikin joku vähemmistöryhmien edustaja 17,4 %:lla haastatelluista.

0,1% vastanneista ei halunnut olla missään tekemisissä pakolaisten kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yksi ihminen 107:stä ei halunnut nähdäkään pakolaisia. Lähes kaikki ilmoittivatkin, ettei heillä olisi mitään sitä vastaan jos luokka- tai työkaverina olisi vähemmistöryhmien edustaja. 47,6% ilmoitti, ettei heillä olisi mitään sitä vastaan jos heidän kotonaan vierailisi vähemmistöryhmien edustajia, ja 7,8% olisi valmis menemään naimisiin vähemmistöryhmän edustajan kanssa. Tässä on huomattavaa, että niistä, jotka olivat valmiita menemään naimisiin vähemmistöryhmien edustajan kanssa oli yli 60% naisia.

Seuraavassa joitakin prosentteja haastateltujen suhtautumisesta eri vähemmistöryhmien edustajiin jokapäiväisessä elämässä:
 
Pakolainen Hyväksyn: 80,2%
Turvapaikanhakija Hyväksyn: 90,5%
Ymmärrän heidän ongelmiaan: 95,5%
Maahanmuuttaja Hyväksyn: 98,7%
Romani Hyväksyn: 90,9%
Kartan: 75,6%
Ruotsinsuomalainen Hyväksyn: 99,1%
Kartan: 10,9%
Saamelainen Hyväksyn: 96,6%
Kartan: 10,6%

Näistä vastauksista voidaan huomata, että useimmat hyväksyvät vähemmistöryhmien edustajat, mutta esim. romaneita ja saamelaisia kartetaan jonkin verran. Selityksenä voisi olla esim. kulttuuriristiriitojen pelko ja se, ettei "osaa puhua niille oikein".

Lomake

Kyselytutkimus oululaisten nuorten asenteista vähemmistöjä kohtaan

1. Sukupuolesi  mies  nainen

2. Ikäsi vuosina ________________ 

3. Opiskelupaikkasi (esim. yläaste, lukio, ammattikoulu, kansanopisto, ammattikorkeakoulu, yliopisto) ja/tai alasi, jolla työskentelet
______________________________________________________________ 

4. Ulkomaanmatkojesi määrä 0-5 6-10 yli 10 

5. Tunnetko alla mainittujen vähemmistöjen edustajia?
tuntematon / nähnyt / joskus puhunut / tuttava / hyvä ystävä
- pakolainen
- turvapaikanhakija
- maahanmuuttaja
- romani
- ruotsinsuomalainen
- saamelainen 

6. Miten suhtaudut näiden vähemmistöjen edustajiin? (Ympyröi kaikki mahdolliset, älä kuitenkaan toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja.) 
- pakolainen  A B C D 
- turvapaikanhakija A B C D 
- maahanmuuttaja A B C D 
- romani  A B C D 
- ruotsinsuomalainen A B C D 
- saamelainen  A B C D 

A - en halua olla missään tekemisissä ko. henkilön kanssa 
B - minulla ei ole mitään sitä vastaan, että luokka- tai työkaverini olisi ko. henkilö 
C - minulla ei ole mitään sitä vastaan, että kotonani kävisi usein vieraisilla ko. henkilö 
D - minulla ei ole mitään sitä vastaan, että menisin mahdollisesti naimisiin ko. henkilön kanssa 

7. Miten suhtaudut alla mainittujen vähemmistöjen edustajiin jokapäiväisessä elämässä? (Rasti kaikki mahdolliset, älä kuitenkaan toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja.)
hyväksyn / säälin / kartan / halveksun / ymmärrän heidän ongelmiaan
- pakolainen 
- turvapaikanhakija
- maahanmuuttaja
- romani
- ruotsinsuomalainen 
- saamelainen  
 

Heli Koskinen Sanna Mäki-Tuuri Oulun Lyseon lukio